حسن نقاشی

حسن نقاشی

فیلم شناسی

شاه جهان
شاه جهان

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1392

مهرا
مهرا

تدوین, تصویربردار, صداگذار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1390

مهرانور
مهرانور

تدوین, مسئول در آميختن صداها

1390

از پاریز تا پاریس
از پاریز تا پاریس

تصویربردار

1389

وهوم
وهوم

تدوین, تصویربردار, صداگذار, نویسنده

1389

هوم
هوم

تدوین, تدوینگر صدا, تصویربردار, تهیه کننده, صداگذار, کارگردان , مسئول در آميختن صداها, نویسنده

1389

اوانید
اوانید

تدوین, صداگذار, نویسنده

1388

تکیه کَن
تکیه کَن

تدوین

1388

وایو
وایو

تدوین, تصویربردار, کارگردان

1388

هوشیدر
هوشیدر

تهیه کننده, کارگردان

1388

زروان
زروان

تصویربردار, صداگذار, کارگردان , مسئول در آميختن صداها, نویسنده مستند نامه

1387

نو
نو

تصویربردار

1393

هوشیدر ماه
هوشیدر ماه

تدوین, صداگذار

1386

1394

مردی که فسیل شد
مردی که فسیل شد

تدوین, تدوینگر صدا

1395

شبیه مضحک
شبیه مضحک

تدوین, تدوینگر صدا, تصویربردار

1396

همه چیز برای فروش
همه چیز برای فروش

تصویربردار, نویسنده گفتار فيلم

1398

آنجا که باد می وزد
آنجا که باد می وزد

تدوین, تصویربردار, نویسنده مستند نامه

1397

وایو
وایو

نویسنده گفتار فيلم

1398

       دبستان پارسی
دبستان پارسی

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, صداگذار, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1400