ورس 1397

ضمانت 70 ساله پل ورسک یکی از معروفترین و مهمترین پل های راه آهن سراسری ایران به پایان رسیده است . آیا می توان همچنان از آن برای تردد قطارها استفاده کرد ؟ تصاویر آرشیوی از نحوه ساخت پل ، شرکت دانمارکی کامپساکس و تاریخچه ای از سازندگان پل در این مستند دیده می شود .

نویسنده مستند نامه

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، علمی و صنعتی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، راه آهن
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، مهندسی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، حمل و نقل
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، صنایع و مصنوعات
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، توضیحی یامستندهای کلاسیک

کارگردان :

، جواد وطنی

تهیه کننده :

، جواد وطنی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

52 دقیقه

سال ساخت:

1397

عوامل

ورس

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیزر ها

ورس

تصاویر

ورس

تصاویر

درخواست

ورس

فرم ثبت درخواست