زنانی با گوشواره های باروتی 1397

عوامل

زنانی با گوشواره های باروتی

تیم تولید

تهیه کننده

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صداگذار

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

زنانی با گوشواره های باروتی

تصاویر

زنانی با گوشواره های باروتی

تصاویر

درخواست

زنانی با گوشواره های باروتی

فرم ثبت درخواست