جن 1391

عوامل

جن

تیم تولید

مدیر تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

آهنگساز

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تیزر ها

جن

تصاویر

جن

تصاویر

درخواست

جن

فرم ثبت درخواست