تنگراه 1395

خالد از شهر اهواز و یعقوب از شهر تبریز برای معالجه سرطان به منطقه ای خوش آب و هوا رفته اند. دکتر بسکی که خود در آن منطقه زندگی می‌کند به درمان آنها از طریق گیاه خواری و آب درمانی می‌پردازد .

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، اجتماعی
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، مشارکتی(سینماحقیقت–تعاملی)
نوع ، مستند
موضوعات ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، بیماری ها
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، طب سنتی  
موضوعات ، فناوری پزشکی و علوم کاربردی ، علوم پزشکی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

55 دقیقه

سال ساخت:

1395

عوامل

تنگراه

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیزر ها

تنگراه

تصاویر

تنگراه

تصاویر

درخواست

تنگراه

فرم ثبت درخواست