دریای پارس 1386

عوامل

دریای پارس

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

آهنگساز

مسئول در آميختن صداها

نوازندگان

نوازندگان

نوازندگان

نوازندگان

نوازندگان

نویسنده گفتار فيلم

مسئول در آميختن صداها

نوازندگان

نوازندگان

خواننده

تیم تدوین

تیم نویسندگان

نویسنده مستند نامه

تیزر ها

دریای پارس

تصاویر

دریای پارس

تصاویر

درخواست

دریای پارس

فرم ثبت درخواست