بوم های سنگی 1387

عوامل

بوم های سنگی

تیم تولید

مدیر تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

صدابردار

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

سایر

تیزر ها

بوم های سنگی

تصاویر

بوم های سنگی

تصاویر

درخواست

بوم های سنگی

فرم ثبت درخواست