بر کرانه های کاسپین 1399

عوامل

بر کرانه های کاسپین

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تدوینگر صدا

موسیقی انتخابی

گوینده گفتار فیلم

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

نویسنده مستند نامه

نویسنده گفتار فيلم

تیزر ها

بر کرانه های کاسپین

تصاویر

بر کرانه های کاسپین

تصاویر

درخواست

بر کرانه های کاسپین

فرم ثبت درخواست