من ایرانی ام 1399

کودکی در منطقه ای از ایران به دنیا می آید . با کودک همراه می شویم و همراه با رشد کودک با فرهنگ و آداب و موسیقی مناطق مختلف ایران آشنا می شویم .

دسته بندی و ویژگی ها

ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، کامپیوتری دو بعدی
نوع ، انیمیشن

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

9 دقیقه

سال ساخت:

1399

عوامل

من ایرانی ام

تیم تولید

تیم کارگردانی

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

سایر

تیم انیمیشن

طراح استوری برد

انیماتور فریم‌های کلیدی

انیماتورهای فریم‌های میانی

انیماتورهای فریم‌های میانی

مسئول تست مدادی

سرپرست انیماتورها

تیزر ها

من ایرانی ام

تصاویر

من ایرانی ام

تصاویر

درخواست

من ایرانی ام

فرم ثبت درخواست