عروسک 1385

چند دختر و پسر از کشورهای همسایه ایران به آستارا آورده می‌شوند و در واقع کرایه شده‌اند تا هر چه می شود لباس تن آنها کنند و برای فروش به آن سوی مرز ببرند‌. با لباس‌های نویی که تن آنها می‌شود قیافه‌هایشان بسیار عوض می‌شود‌. دخترک عروسکی سخن‌گو را می‌بیند و از آن خوشش می‌آید. پیرمردی که مامور خرید است عروسک را هم می‌خرد‌. دخترک طی یک دعوا عروسک را در بازار جا می‌گذارد و به صاحب مغازه‌ای که عروسک را روی پیشخوان مغازه او جا گذاشته ثابت می‌کند که عروسک مال اوست‌. سپس گم می‌شود و یک پیرمرد با دو چرخه او را نجات می‌دهد‌. پلیس مرزی میزان بار آنها را تایید می‌کند و آنها می‌گذرند اما مغازه‌ای که لباس‌ها را می‌گیرد عروسک را از آن دختر می‌گیرد و او را در حسرت آن عروسک باقی می‌گذارد.

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، داستانی کوتاه
ژانر ، کودک

تهیه کننده :

زمان اثر:

23 دقیقه

سال ساخت:

1385

عوامل

عروسک

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

تیم تصویر

تصویربردار

تصویربردار

تیم صدا

تیم بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

بازیگران

تیزر ها

عروسک

تصاویر

عروسک

تصاویر

درخواست

عروسک

فرم ثبت درخواست