رنگین کمان 1389

تهیه کننده :

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

22 دقیقه

سال ساخت:

1389

عوامل

رنگین کمان

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

تیزر ها

رنگین کمان

تصاویر

رنگین کمان

تصاویر

درخواست

رنگین کمان

فرم ثبت درخواست