خانه امن 1382

دستی كودكانه سعی دارد مانع تعرض نظاميانی شود كه قصد دارند خانه‌ای كه او روی تخته سياه كشيده را تصرف كنند.

دسته بندی و ویژگی ها

نوع ، انیمیشن
ساختار انیمیشن ، کوتاه تجربی
تکنیک اجرایی ، پیپر انیمیشن

کارگردان :

مهدی صارمی

تهیه کننده :

داریوش دالوند ،

نوع اثر:

انیمیشن ،

زمان اثر:

9 دقیقه

سال ساخت:

1382

عوامل

خانه امن

تیم تولید

تهیه کننده

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم صدا

تیم نویسندگان

نویسنده

سایر

تیم انیمیشن

طراح لی اوت

طراح شخصیت ها

طراح شخصیت ها

انیماتور

تیزر ها

خانه امن

تصاویر

خانه امن

تصاویر

درخواست

خانه امن

فرم ثبت درخواست