فیلسوف گفتگو 1391

از طریق همراهی و گفتگو با استاد "غلام‌حسین ابراهیمی‌دینانی" در ابعاد مختلف‌، از دانشگاه و کلاس گرفته تا روستای دینان و بحث و مجادله سعی در معرفی وی دارد‌. در ضمن از مصاحبه با اساتید دیگر نیز استفاده شده‌است.

تحقیق و پژوهش

دسته بندی و ویژگی ها

گونه ، چهره نگاري
نوع ، مستند
سبک يا شيوه شناسي فيلم ، چهره نگاری
موضوعات ، مذهب ، فلسفه
موضوعات ، مذهب ، تصوف و عرفان
موضوعات ، علوم اجتماعی ، دانشجو و دانشگاه
موضوعات ، جغرافیا و مردم شناسی ، محققان و پژوهشگران

تهیه کننده :

، سید جواد میر هاشمی

نوع اثر:

مستند ،

زمان اثر:

90 دقیقه

سال ساخت:

1391

عوامل

فیلسوف گفتگو

تیم تولید

مدیر تولید

تیم کارگردانی

کارگردان

تیم تصویر

تصویربردار

تیم صدا

مسئول در آميختن صداها

تیم تدوین

تیم نویسندگان

تحقیق و پژوهش

سایر

تیزر ها

فیلسوف گفتگو

تصاویر

فیلسوف گفتگو

تصاویر

درخواست

فیلسوف گفتگو

فرم ثبت درخواست