مختار پردل نامدار

مختار پردل نامدار

فیلم شناسی

دراز زمین
دراز زمین

تحقیق و پژوهش, کارگردان

1388

قانون جنگل
قانون جنگل

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1393