مرتضی هدایی

مرتضی هدایی

فیلم شناسی

بی مکان بی زمان
بی مکان بی زمان

تصویربردار

1384

میوه درخت زیتون
میوه درخت زیتون

تصویربردار

1385

بیماری
بیماری

تصویربردار

1394