محمدجعفر باقری نیا

محمدجعفر باقری نیا

فیلم شناسی

علی شیر خدا
علی شیر خدا

کارگردان

1390

زروان
زروان

تصویربردار

1387

هوشیدر ماه
هوشیدر ماه

تصویربردار, کارگردان , نویسنده

1386

پشت ابرهای سیاه
پشت ابرهای سیاه

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395