امیر علی عطایی

امیر علی عطایی

فیلم شناسی

اتاق نیمه تاریک‌،  پنجره نیمه روشن
اتاق نیمه تاریک‌، پنجره نیمه روشن

تصویربردار, مسئول در آميختن صداها

1389