فرزاد پاک

فرزاد پاک

فیلم شناسی

1389

سفیر صلح
سفیر صلح

برنامه ریز, مترجم, مجری طرح, مدیر تولید

1389