علی عبدالله زاده

علی عبدالله زاده

فیلم شناسی

دستم پاست
دستم پاست

تدوین

1392

خونه
خونه

مشاور کارگردان

1391

1389

اکبر جوجه
اکبر جوجه

تدوین

1387

1386

آقا آقا خانم خانم
آقا آقا خانم خانم

تدوین, فیلمنامه, کارگردان

1385