داود عباسی

داود عباسی

فیلم شناسی

دستم پاست
دستم پاست

تصویربردار

1392

خونه
خونه

تصویربردار

1391

سرزمین سلمان
سرزمین سلمان

تصویربردار

1391

نویسنده بودن
نویسنده بودن

تصویربردار

1391

اکبر جوجه
اکبر جوجه

تصویربردار

1387

آلارم
آلارم

تصویربردار

1386