رضا درستکار

رضا درستکار

فیلم شناسی

دستم پاست
دستم پاست

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1392

اکبر جوجه
اکبر جوجه

کارگردان

1387

حاجی گولیت
حاجی گولیت

کارگردان

1386

فریدون گله کجاست
فریدون گله کجاست

با حضور, تهیه کننده, کارگردان

1385