امیرحسین قاسمی

امیرحسین قاسمی

فیلم شناسی

سرزمین خانه خورشید
سرزمین خانه خورشید

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1390

عیار مشروطه
عیار مشروطه

مسئول در آميختن صداها

1393

بازیابی
بازیابی

تدوین

1368

نقش خولی
نقش خولی

تدوین, تدوینگر صدا, صداگذار

1394

تنگراه
تنگراه

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1395