بهروز فرجی

بهروز فرجی

فیلم شناسی

از سینز تا سیراف
از سینز تا سیراف

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1390

سنگ نوشته خارک
سنگ نوشته خارک

تهیه کننده, کارگردان

1388

جُله
جُله

تصویربردار

1366

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی

تصویربردار, کارگردان

1368

کلام نوید
کلام نوید

تصویربردار

1367

پارازیت
پارازیت

تصویربردار

1366

سلول
سلول

تحقیق و پژوهش, کارگردان

1385

کودکیم
کودکیم

تدوین, تصویربردار

1372