شهرام میراب اقدم

شهرام میراب اقدم

فیلم شناسی

گرمابان
گرمابان

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان

1391

بارگاه
بارگاه

تدوین, تهیه کننده, کارگردان

1390

1388

روایت 6 مستند ساز انقلاب
روایت 6 مستند ساز انقلاب

تدوین, کارگردان

1388

آرامستان
آرامستان

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1393

این سه زن
این سه زن

تدوین, نویسنده

1394

برد برد
برد برد

تدوین

1395

خیابان شاعر
خیابان شاعر

تدوین, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1396

مثل آن شب
مثل آن شب

تدوین, فیلمنامه, کارگردان

1387

مانداب
مانداب

تدوین

1386

ماه عشق
ماه عشق

تدوین, صدابردار

1386

مصائب مشدی
مصائب مشدی

فیلمنامه, کارگردان

1385

خوره
خوره

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1399