حسن بابایی

حسن بابایی

فیلم شناسی

میدان بی حصار
میدان بی حصار

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

1387

دیوارهای خاموش
دیوارهای خاموش

تصویربردار

1400