جمال دهقان

جمال دهقان

فیلم شناسی

دوران ارادت
دوران ارادت

صدابردار

1391

نقل نخل
نقل نخل

صدابردار, صداگذار

1390

رویای دانوب
رویای دانوب

صدابردار

1389

شیر پوشان
شیر پوشان

تصویربردار

1389

علی شیر خدا
علی شیر خدا

صدابردار

1390

کاریز
کاریز

صدابردار

1388

هوشیدر ماه
هوشیدر ماه

تصویربردار

1386

1395

امید
امید

صدابردار

1388