انوشه منادی طبری

انوشه منادی طبری

فیلم شناسی

کوره های آتش
کوره های آتش

نویسنده مستند نامه

1368

هشتمین روز هفته
هشتمین روز هفته

برنامه ریز, دستیار کارگردان

1391

شوپر
شوپر

فیلمنامه, کارگردان

1369

سرماک
سرماک

کارگردان

1374