از آثار بهزاد عبدی و علیرضا شاه‌محمدی و گروه شمس

از آثار بهزاد عبدی و علیرضا شاه‌محمدی و گروه شمس

فیلم شناسی

درخت سخنگو
درخت سخنگو

موسیقی انتخابی

1393