امیرمهدی پوروزیری

امیرمهدی پوروزیری

فیلم شناسی

به پشت تابلو نگاه کن
به پشت تابلو نگاه کن

تصویربردار, نویسنده گفتار فيلم

1393