خدایار قاقانی

خدایار قاقانی

فیلم شناسی

خونه
خونه

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان

1391

حاجی گولیت
حاجی گولیت

مدیر تولید

1386