عباس صاحب

عباس صاحب

فیلم شناسی

جن
جن

تصویربردار

1391

مدرسه
مدرسه

تصویربردار

1391

میدان بی حصار
میدان بی حصار

تصویربردار, صدابردار

1387

قانا
قانا

تصویربردار

1385

نوروز
نوروز

تصویربردار

1381

جدایی
جدایی

تصویربردار, صدابردار

1394

پسر ویشتاسب
پسر ویشتاسب

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, صداگذار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1396

تشکی برای خواب
تشکی برای خواب

تصویربردار

1396

دیوارهای خاموش
دیوارهای خاموش

تصویربردار

1400