مهدی بقاییان

مهدی بقاییان

فیلم شناسی

اوانید
اوانید

گوینده گفتار فیلم

1388

درخت سخنگو
درخت سخنگو

گوینده گفتار فیلم

1393

راز اختران
راز اختران

گوینده گفتار فیلم

1393

قضیه بیرونی
قضیه بیرونی

گوینده گفتار فیلم

1394

1399