جواد غلام رضایی

جواد غلام رضایی

فیلم شناسی

ستاره‌ها
ستاره‌ها

صداگذار

1389

علی شیر خدا
علی شیر خدا

صداگذار

1390

سیل بند
سیل بند

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1391

دایره قسمت
دایره قسمت

صداگذار

1387

درخت پرتقالی
درخت پرتقالی

صداگذار

1395

آواز قناری
آواز قناری

مسئول در آميختن صداها

1391

گل و بلبل
گل و بلبل

صداگذار

1393

کامیون آبی
کامیون آبی

مسئول در آميختن صداها

1399