امیر صفائیان

امیر صفائیان

فیلم شناسی

فیلسوف گفتگو
فیلسوف گفتگو

گرافیست

1391

ستارگان زیر باران
ستارگان زیر باران

تدوین, مسئول جلوه‌های ویژه, مسئول کامپوزیت

1399