ابراهیم مختاری

ابراهیم مختاری

فیلم شناسی

دستگرد یزد شاپوران
دستگرد یزد شاپوران

مشاور کارگردان

1392

سیروس بود و نبود یک محله
سیروس بود و نبود یک محله

تدوین, تهیه کننده, نویسنده مستند نامه

1395