محسن سخاء

محسن سخاء

فیلم شناسی

قطار هشت
قطار هشت

تهیه کننده, کارگردان

1391

تهران شهر بی پرنده
تهران شهر بی پرنده

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , مدیر تولید, نویسنده مستند نامه

1398