فرید صداقت

فرید صداقت

فیلم شناسی

دهکده پرملال
دهکده پرملال

تصویربردار, تهیه کننده

1397

رویای برفی
رویای برفی

صدابردار

1388