علی نظری

علی نظری

فیلم شناسی

1395

فصل باران ‌های موسمی
فصل باران ‌های موسمی

دستیار کارگردان

1389

مرثیه ای برای یک دلقک
مرثیه ای برای یک دلقک

برنامه ریز, دستیار کارگردان

1388