مینا سعیدی شهروز

مینا سعیدی شهروز

فیلم شناسی

سیروس بود و نبود یک محله
سیروس بود و نبود یک محله

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395