گیسو آزاد روش

گیسو آزاد روش

فیلم شناسی

یک کیلو بال مگس
یک کیلو بال مگس

تدوینگر صدا, صداگذار

1395

چامون
چامون

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1399

سینه ما رکس
سینه ما رکس

صداگذار

1399

وقتی که دارکوب ها می روند
وقتی که دارکوب ها می روند

تدوینگر صدا, صداگذار

1400