میثم عباسی

میثم عباسی

فیلم شناسی

سفر سهراب
سفر سهراب

مدیر تولید

1395

کویر سبز
کویر سبز

بازیگران

1372

میزبان
میزبان

مدیر تولید

1392