ناصر طهماسب

ناصر طهماسب

فیلم شناسی

مردی که زیاد می‌دانست
مردی که زیاد می‌دانست

نویسنده گفتار فيلم

13

یاسمن
یاسمن

گوینده گفتار فیلم

1391

مجنون
مجنون

گوینده گفتار فیلم

1390

معلم
معلم

گوینده گفتار فیلم

1389

1397

صدسال تنهایی
صدسال تنهایی

گوینده گفتار فیلم

1399