امیرمحمد خوارزمی

امیرمحمد خوارزمی

فیلم شناسی

شبانکاران
شبانکاران

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , مدیر تولید, نویسنده مستند نامه

1395