زینب تبریزی

زینب تبریزی

فیلم شناسی

والسی برای تهران
والسی برای تهران

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395

تمام چیزهایی که جایشان خالی ست
تمام چیزهایی که جایشان خالی ست

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1397