مریم اجدری

مریم اجدری

فیلم شناسی

ازسکوت تا سفال
ازسکوت تا سفال

کارگردان

1379

کودکیم
کودکیم

تهیه کننده, کارگردان

1372