فرشاد فرشته حکمت

فرشاد فرشته حکمت

فیلم شناسی

تعمیدیان
تعمیدیان

تهیه کننده

1386

صد و سه روز
صد و سه روز

مشاور کارگردان

1394

حافظ و گوته
حافظ و گوته

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1397