قاسم شیشه گری

قاسم شیشه گری

فیلم شناسی

دیوار
دیوار

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1394

رقص با باد
رقص با باد

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1396