فیما امامی

فیما امامی

فیلم شناسی

جای خالی آقا یا خانم ب
جای خالی آقا یا خانم ب

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1388

خانه خلوت
خانه خلوت

تدوین, تصویربردار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1387

قدم زنان بر روی آب
قدم زنان بر روی آب

تدوین, کارگردان

1382

خیمه شب بازی
خیمه شب بازی

طراح استوری برد, طراح زمینه ها, طراح شخصیت ها

1382

مهتاب روی سکو
مهتاب روی سکو

کارگردان

1389