بایرام فضلی

بایرام فضلی

فیلم شناسی

تهران انار ندارد
تهران انار ندارد

تصویربردار

1383

پرس
پرس

تصویربردار

1381

کاروان
کاروان

تصویربردار

1381

لسان الحکما
لسان الحکما

تصویربردار

1396

خواب تلخ
خواب تلخ

تصویربردار

1383

فرود
فرود

تصویربردار

1391

کلمه
کلمه

تصویربردار

1385

هفت خاطره
هفت خاطره

تصویربردار

1385

ژوان
ژوان

تصویربردار

1381

سنگر روبرو
سنگر روبرو

تصویربردار, کارگردان

1381

1385

همخانه
همخانه

تصویربردار

1386