وحید موسائیان

وحید موسائیان

فیلم شناسی

سرزمین گمشده
سرزمین گمشده

کارگردان

1385

سمفونی ایران
سمفونی ایران

تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1396

سرزمین رویاها
سرزمین رویاها

کارگردان

1379

تنهایی باد
تنهایی باد

فیلمنامه, کارگردان

1383

پایان یک روز
پایان یک روز

تهیه کننده, فیلمنامه, کارگردان

1372

یالهای آشفته درباد
یالهای آشفته درباد

فیلمنامه, کارگردان

1374